"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Informacje ogólne

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. nr 45, poz., 235)

Działalność Żłobka prowadzona jest w placówkach zlokalizowanych w Bielsku-Białej:

  • ul. Brodzińskiego 22 (103 miejsca)
  • ul. Pod Grodziskiem 4 (90 miejsc)

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30.

Zasady przyjęć:

Żłobek świadczy usługi na rzecz mieszkańców Bielska-Białej, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz dzieci z poza gminy Bielsko - Biała.

Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice pracują lub uczą się.

Przyjęcia do Żłobka odbywają się na podstawie następujących dokumentów:

  • karty zgłoszenia dziecka,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu lub nauce rodziców/opiekunów prawnych,
  • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka w oparciu o badanie kału na pasożyty oraz dwukrotne badanie kału na nosicielstwo wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej.

Odpłatność:

Pobyt dzieci w Żłobku jest odpłatny, co reguluje Uchwała Nr VI/96/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o:

  • zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w oparciu o uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dział Pomocy Środowiskowej lub Opieki Zastępczej MOPS.
  • obniżenie o 50% opłaty stałej na podstawie uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych po przedłożeniu decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • zwolnienie z kosztów żywienia w oparciu o ustawę o pomocy państwa w zakresie dożywiania obejmuje rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.,

Dokumenty do pobrania

 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. nr 45, poz., 235)

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30.

OGŁOSZENIA

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA