"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Informacje ogólne

 

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409.)

Działalność Żłobka prowadzona jest w placówkach zlokalizowanych w Bielsku-Białej:

ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 (103 miejsca)

ul. Pod Grodziskiem 4 ( 90 miejsc)

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

 

Zasady przyjęć:

Żłobek świadczy usługi na rzecz mieszkańców Bielska-Białej, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz dzieci z poza gminy Bielsko-Biała.

Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:

- z rodzin wielodzietnych

- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Na pozostałe miejsca brane są pod uwagę równoważne kryteria:

- dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
- zamieszkujących na terenie Miasta Bielska-Białej,

- dzieci posiadające aktualną kartę „Rodzina +” ustanowioną dla Miasta Bielska-Białej,

- dzieci z ciąży mnogiej

- dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.

Przyjęcia do Żłobka odbywają się na podstawie następujących dokumentów:

- karty zgłoszenia dziecka,

- zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka w oparciu o badania kału na pasożyty oraz dwukrotne badanie kału na nosicielstwo wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bielsku-Białej.

 

Odpłatność:

Pobyt dzieci w Żłobku jest odpłatny, co reguluje Uchwała XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017r. W sprawie ustalenia wysokości rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o:

 

Obniżenie o 50% opłaty, które przysługuje:
-na drugie i każde kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna prawnego , uczęszczające równocześnie do Żłobka,
- na każde dziecko posiadające aktualną kartę „Rodzina +”,
- na każde dziecko, w przypadku posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, na podstawie aktualnej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;

 

Całkowite zwolnienie z opłat , przysługuje w następujących przypadkach:

- na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającego uprawnienie rodziny do świadczeń z pomocy społecznej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej,

- na okres sześciu miesięcy, na podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającego uprawnienie rodziny do świadczeń z pomocy społecznej w związku z indywidualną sytuacją losową.

 

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do Żłobka, będącym mieszkańcami miasta Bielska-Białej. Z częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat można korzystać tylko z jednego tytułu.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w miesiącach od stycznia do grudnia 2020r wynosi przy założeniu 20 dni roboczych:
Odpłatność za Żłobek składa się z:

- opłaty stałej (100%) -390,00zł

- opłaty za żywienie (5,50zł x 20dni) - 110,00zł

Razem –500,00zł

 

W przypadku zastosowania ulg:

- opłaty stałej (50%) - 195,00zł

- opłaty za żywienie (5,50zł x20dni) - 110,00zł

Razem – 305,00 zł

Analogicznie w przypadku miesiąca w którym ilość dni roboczych, jest większa należy stawkę żywieniową (5,50zł) pomnożyć x dni robocze. Przy czym opłata stała nie ulega zmianie.
Opłata za żywienie odliczana jest za każdy dzień nieobecności dziecka, jako iloczyn stawki żywieniowej w wysokości 5,50zł x ilość dni nieobecności (roboczych) w placów
ce.

 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Rodzice Przypominamy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w dalszym ciągu obo...
więcej
KONSULTACJE Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej istnieje możliwo...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."